Euro Athletics Prez Hansen Plans To Keep On Pushing