Brigid Kosgei 03 22

Brigid Kosgei negative-split her way to a 2:16:02. (KAZUAKI MATSUNAGA)