Nikki Hiltz 03 23

Nikki Hiltz outkicked Sage Hurta-Klecker for the 1500 title, 4:17.10–4:17.26. (KEVIN MORRIS)